Our Leadership

Key Team Members

Amit Jain

London | Mumbai

Robin Amlot

London

Sahil Anand

New York | Mumbai

Steven Taelman

London

V Ramkumar

Dubai | Bangalore

Steve Rasin

New York

Sanjiv Anand

New York | Mumbai

Jared Zerman

New York

Nikhil Gokhale

Mumbai

Tim Willmott

London

Amit Jain

Mumbai

James Hanbury

London